دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
موضوعات بررسی شده در جلسات شورای معاونین دیوان محاسبات استان
1399/05/25
طی جلسات برگزار شده شورای معاونین دیوان محاسبات استان با حضور مدیرکل، معاونین، مسئول حراست و سرپرستان هیات های حسابرسی، مواردی از قبیل تاکید مجدد به سرپرستان هیات‌های حسابرسی درخصوص بررسی نقشه‌های ساختمانی دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی از لحاظ نوع کاربری، مجوزها و ...، پیگیری و تعیین تکلیف موارد بررسی شده در دستگاه‌های اجرایی توسط هیات‌های قبلی، دقت نظر بیشتر در تهیه نامه‌های تنسیق(به خصوص مغایرت قانونی) و بررسی وجود سوابق مکاتبه با ستاد مشاوره، مستندسازی یافته‌های درج شده در گزارشات حسابرسی و تفریغ بودجه و مکاتبه به موقع و اخذ پاسخ دقیق دستگاه اجرایی تحت رسیدگی، تهیه کاربرگ و تشکیل پرونده‌های حسابرسی و دقت نظر بیشتر در کیفیت پرونده‌ها و مستندسازی ها‌، در نظر گرفتن رویکرد حسابرسی عملکرد و افزایش کیفیت کار حسابرسی مطرح گردید.
/ /