دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
موضوعات مطرح شده در جلسات دیوان محاسبات استان
1398/08/27
طی جلساتی که با حضور مدیرکل، معاونین، سرپرست هیات های حسابرسی و مسئول حراست دیوان محاسبات استان برگزار گردید، مواردی از قبیل تاکید به سرپرستان هیات‌های حسابرسی در خصوص بررسی سرفصل حساب ها به ویژه سپرده‌ها در دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی و درج نقاط ضعف در گزارشات حسابرسی، دقت در درج ارقام در گزارشات مربوط به دو حوزه فنی و امور حسابرسی و تفریغ بودجه، لزوم انطباق احکام کارکنان دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی با مدارک تحصیلی ایشان، رفع مغایرت‌ اطلاعات کمی دستگاه‌های اجرایی که صورتحساب داده‌اند، ثبت کامل اطلاعات کمی وجوه سنواتی و مانده انتقالی در سامانه سنا، لزوم مستندسازی پیشنهادات ارائه شده در گزارشات حسابرسی که ناشی از یافته‌های حسابرسی باشد، ثبت کامل اطلاعات کمی تفریغ بودجه اعم از دریافت‌ها، اعتبارات، وجوه سنواتی، بودجه شرکت‌ها به ویژه حوالجات و اعتبارات متمرکز و پیگیری و رفع مغایرت‌های احتمالی و ... مطرح گردید.
/ /