دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری کارگاه آموزشی حسابرسی زیست محیطی
1398/08/01
مطابق تقویم آموزشی استان، کارگاه آموزشی «حسابرسی زیست محیطی» توسط آقای میرنجفی حسابرس کل هیات حسابرسی زیست محیطی و توسعه پایدار دیوان محاسبات کشور و با حضورکلیه کارکنان فنی استان، به مدت 16 ساعت در محل سالن جلسات دیوان محاسبات استان مرکزی برگزار گردید.
 
/ /