دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری جلسات شورای معاونین دیوان محاسبات استان
1398/08/01
طی جلسات شورای معاونین دیوان محاسبات استان که با حضور مدیرکل، معاونین، مسئول حراست و سرپرستان هیات های حسابرسی دیوان محاسبات استان برگزار گردید، مواردی از قبیل تاکید به نظارت بر فرآیند اجرای بودجه در دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی استان، دقت بیشتر در تهیه یافته‌های حسابرسی و موارد دادسرایی، تاکید بر غنای بیشتر جلسات کنترل کیفیت، هماهنگی با کارشناس حقوقی و بررسی عدم وجود موارد مشابه پیش از استعلام، ارائه به موقع گزارشات حسابرسی و ... مطرح گردید.
/ /